Jungův astrologický experiment

Martin Šmíd

1  Úvod

Snad každý člověk si láme hlavu s různými nevysvětlitelnými jevy. Jak to, že jsem potkal toho a toho člověka právě tehdy a tehdy? Jak to, že mi padla pětkrát za sebou šestka, když je to naprosto nepravděpodobné? Jak to, že mi prasklo zrcadlo, právě když babička umřela? Někdo si takové věci vysvětluje boží vůlí, někdo spekuluje o síle mysli, někdo řekne, že to byla náhoda.

Jedním z prvních badatelů, kteří se těmito věcmi začali zabývat z pozice vědy, byl Carl Gustav Jung, a to ve své populární práci Synchronicity: An Acasual Connecting Principle (Synchronicita, nekauzální spojující princip), uveřejněné například v knize [2].

Článek, který čtete, se zabývá kapitolou An Astrological Experiment (Astrologický experiment) uvedené práce z hlediska matematické statistiky. Text je psán takovým způsobem, aby jeho čtenář nemusel mít žádné znalosti z matematiky. Pro ty, kdo se v matematice vyznají, jsou určeny přílohy, v nichž najdou matematický model, který byl v experimentu použit, údaje o jeho citlivosti a výpis použitých dat.

2  Popis experimentu

Jung se ve své práci pokoušel dokázat, že vzájemné úhly některých astrologických prvků1 (Slunce, Luny, Marsu, Venuše a obzoru - ascendentu) muže a ženy souvisí s tím, zda jsou či nejsou v manželském stavu.

Astrologové (zejména takzvaní tradiční) považují za významné ty úhly (aspekty), které dělí kruh na stejné části (0 stupňů - konjunkce, 180 stupňů - opozice, 120 stupňů - trigon, 90 stupňů - kvadratura atd.). Ucelený přehled západní astrologie lze nalézt v knize [3].

Hypotéza, která je v Jungově práci ověřována, zní:

Výskyt konjunkcí a opozic vybraných astrologických prvků je vyšší u dvojic sezdaných než u nesezdaných.

Jung shromáždil celkem 483 dvojic horoskopů manželských párů, přičemž zkoumal nejprve 180 párů, později jiných 220 párů, ještě později pak 83 dalších.

Z prvního vzorku 180 dvojic vytvořil kombinacemi »kontrolní vzorek« 180 ×179 = 32220 nesezdaných dvojic. Pro každý z 25 kombinací pěti uvažovaných prvků sečetl výskyt konjunkcí a opozic, dosažených s přesností (orbisem) plus minus 8 stupňů, u 180 manželských i u 32220 uměle vytvořených dvojic a srovnával rozdíl jejich relativního výskytu (zda a o kolik procent je tento relativní výskyt vyšší u manželů než u nesezdaných).

Zatímco u některých aspektů získal výrazně odlišné hodnoty (u několika výrazně vyšší, u několika výrazně nižší), u většiny ostatních byl výskyt aspektů u manželů a u kontrolního vzorku srovnatelý. Průměrný výskyt všech aspektů (tj. veličina, kterou Jung primárně zkoumal) vyšel téměř stejný u sezdaných jako u nesezdaných.

Druhý vzorek (220 párů) vykazoval dle slovní informace a několika publikovaných údajů méně výrazné rozdíly, o třetím vzorku nejsou v práci téměř žádné informace.

3  Statistické ověřování hypotéz

Chceme-li ověřovat nějakou hypotézu týkající se celé populace, většinou není možné měřit zkoumané veličiny u všech jejich členů. Není to ani nutné, protože lze získat dostatečně přesné informace i z malého vzorku. Při zkoumání vzorku (místo celé populace) je však nutno dodržet několik pravidel:

  1. Nejprve formulovat hypotézu, potom zkonstruovat test a až nakonec se seznámit s daty. V případě, že byla hypotéza učiněna na základě údajů z nějakého vzorku, je nutno ji ověřit na jiném vzorku, aby se minimalizovalo nebezpečí přijetí hypotézy, motivované nějakou »náhodnou« fluktuací.
  2. Mechanismus, který vzorek vybíral, nesmí záviset na zkoumané vlastnosti.2
  3. Je třeba brát v úvahu, že jsou odhady zatíženy určitou nepřesností - čím menší je vzorek, tím větší je nepřesnost.

Nebezpečí, že nepřesný údaj potvrdí nějakou nesprávnou hypotézu (tzv. chyba prvního druhu) nebo že se díky nepřesnoti nepotvrdí správná hypotéza (chyba druhého druhu), existuje i při dodržení všech pravidel. I když lze toto riziko vyčíslit pomocí pravděpodobnosti3, záleží nakonec na badateli (a jeho kriticích), zda výsledky uznají.

Přesnější popis konstrukce statistických testů je uveden v příloze A.

4  Statistika v astrologickém experimentu

4.1  Test prvního vzorku

Test je založen na srovnání relativního výskytu jednotlivých aspektů u 180 sezdaných a 32220 uměle vytvořených nesezdaných dvojic. Úvaha je následující: v případě, že je výskyt aspektu v populaci stejný u manželů jako u nesezdaných dvojic, bude relativní četnost aspektů podobná ve vzorku sezdaných jako ve vzorku nesezdaných. Pokud vyjde rozdíl kladný a dosti velký, je pravděpodobné, že hypotéza o stejném výskytu aspektů u manželů jako u nesezdaných neplatí (platí tedy alternativní hypotéza, že je větší u manželů). Čím větší rozdíl vyjde, tím přesvědčivěji hypotézu popírá. Vyčíslit tuto přesvědčivost lze pomocí takzvané dosažené hladiny, která vyjadřuje pravděpodobnost v rámci používaného modelu, že by test za platnosti hypotézy svědčil takto nebo ještě více v neprospěch hypotézy. Přesný popis testu, použitého v astrologickém experimentu, je uveden v příloze B.1.

Jung se snažil hypotézu o rovnosti výskytů vyvrátit pomocí srovnání průměrného výskytu zkoumaných aspektů - to znamená, že sečetl výskyt prvního, druhého až padesátého aspektu u 180 sezdaných párů, vydělil výsledek počtem párů, totéž učinil u 32220 uměle vytvořených dvojic a srovnával. Výsledek se lišil o 0,07 %, což na zamítnutí hypotézy o rovnosti výskytu nestačí ani z velkého daleka. Nato prohlásil, že statistika vytváří bludný obraz světa, a dále interpretoval jednotlivá čísla.

Přitom se právě v tomto místě dopustil chyby. Nebral v úvahu možnost, že by se u manželů vyskytovaly častěji jen některé aspekty, některé by se stavem manželským nesouvisely a některé by se naopak u manželů vyskytovaly méně než u nesezdaných.4 Pokud by se například čtvrtina aspektů vyskytovala u manželů o 5 % častěji, polovina stejně a čtvrtina o 5 % méně často, průměrný relativní výskyt vyjde přesně stejný.

To, že se výskyt některých jednotlivých aspektů výrazně liší, pokládal Jung za náhodné fluktuace, jde přitom o legitimní významný výsledek testu hypotézy, že se liší výskyt právě jednoho aspektu.5 Jung si dokonce nechal jistým profesorem matematiky vypočítat dosažené hladiny testu těchto hypotéz6 a udivilo ho, jak jsou v některých případech nízké (viz B.3), vysvětloval si to však spekulacemi o vlastním podvědomém ovlivňování výsledků. Co všechno lze podvědomím ovlivnit, není předmětem tohoto článku, ale zdá se, že jediné, co by mohlo být takto ovlivněno, je výběr vzorku (viz níže).

Testy výskytu jednotlivých aspektů vcelku potvrzují tradiční pravidla, o kterých Jung ve své práci mluví - jako související se stavem manželství (s dosaženou hladinou nižší než 5 %) se ukázaly: konjunkce ženiny Luny s mužovým Sluncem (dosažená hladina menší než 1 %), konjunkce ascendentu ženy s Venuší muže ( < 1 %), konjunkce ženiny Luny s ascendentem muže (2,3 %), opozice Luny ženy a Slunce muže (3,9 %) a konjunkce Lun (4,9 %). Kompletní výsledky jsou uvedeny v příloze B.3.

Naopak jako významně »nepodporující« manželství vyšly: Slunce konjunkce Slunce (1,4 %), Slunce opozice Slunce (1,4 %) a Mars opozice Mars (4,2 %). To je ovšem jen pro zajímavost, závěry bychom z toho mohli činit, jen pokud bychom si již dopředu vytipovali všechny aspekty nepodporující manželství a tyto byly mezi nimi.

4.2  Další dva vzorky

O výsledcích dosažených druhým (220 párů) a třetím vzorkem (83 párů) máme méně informací - u druhého vzorku jsou výsledky publikovány jen pro 14 aspektů, u třetího pak jen pro tři.

Co se týče druhého vzorku, dozvídáme se slovní informaci, že jsou jeho výsledky horší s výjimkou konjunkce Luny s Lunou (dosažená hladina < 1 %). Z aspektů »úspěšných« v prvním vzorku víme jen o významném výsledku opozice Slunce u ženy a Luny u muže (4,9 %), výskyt ostatních není publikován (lze se domnívat, že nešlo o významné hodnoty). Přitom je druhý vzorek rozsáhlejší než první - v případě, že by byly první i druhý vzorek vybrány ze stejné populace, měly by se zvláště nejvýraznější výsledky přesvědčivě potvrdit.

Z třetího vzorku jsme informováni jen o výsledcích tří aspektů, žádný z nich není významný.

4.3  Zhodnocení výsledků

Z výsledků lze učinit závěr, že se u prvního vzorku prokázala závislost vzájemné polohy některých prvků horoskopu u dvojic a faktu, že dvojice je ve stavu manželském. Tato závislost však byla jen z malé části potvrzena druhým vzorkem. To, že ve třetím vzorku nevyšly signifikantní výsledky, je nejspíš způsobeno značně menším rozsahem a tím i menší citlivostí testu (viz B.2).

Na základě rozdílných výsledků prvního a druhého vzorku se lze domnívat, že nebyly vybrány ze stejné populace, tím méně pak, že jsou reprezentativní. O jejich původu Jung píše jen to, že byly získány od dárců z Curychu, Londýna, Říma a Vídně a že byly původně shromažďovány pro astrologické potřeby. Je dost nepravděpodobné, že ti, kteří materiál shromažďovali, vybírali náhodně z celé populace. Spíš lze předpokládat, že vzorky reprezentují tu část populace, která má s astrologií něco společného. K této domněnce nás vede fakt, že málokdo zná čas svého narození, jenž je k sestavení horoskopu potřeba, a málokdo jej někomu sděluje právě s výjimkou astrologů a lidí využívajících jejich služeb - to jest těch, kteří se často vědomě či nevědomě řídí pravidly, která se zde dokazují jako objektivní.7

Kdybychom věděli, z jaké populace a jakou metodou byly vzorky vybírány, mohli bychom prohlásit, že pro příslušnou populaci se platnost hypotézy prokázala, takto nelze dělat žádné obecné závěry.

Sečteno a podtrřeno, Jung prokázal, že v prvních dvou vzorcích, které měl k dispozici, existuje souvislost mezi manželským stavem a některými zkoumanými aspekty. Protože se ale výsledky všech obou vzorků liší, alespoň jeden z nich není reprezetativním výběrem, a proto z dosažených výsledků nelze činit obecné závěry o celé populaci.

5  Jak by se dal astrologický experiment zopakovat

Díky počítačům dnes není problém zpracovávat i velmi rozsáhlé vzorky, zvláště v tomto případě, kdy jsou jedinými vstupními údaji datum, čas a místo narození. Problémem je však získání těchto údajů.

Místa a časy narození se evidují v porodnicích, tam se však nelze dozvědět, zda a s kým daná osoba uzavřela sňatek. Data narození manželů by snad bylo možné získat na matrice. Tam však nelze zjistit místo a čas.

Neznáme-li čas narození, můžeme sice určit dosti přesně polohu Slunce, Marsu a Venuše, postavení Luny však jen s přesností plus minus 7 stupňů (čímž ztratíme přibližně polovinu jejích aspektů a stejné množství nepravých získáme), postavení ascendentu pak nelze určit vůbec.

Známe-li čas, ale ne místo narození, zjistíme dosti přesně postavení Luny, polohu ascendentu však určíme (v případě, že se daná osoba narodila v bývalém Československu), jen s přesností plus minus 4 stupně (čímž ztratíme čtvrtinu jeho aspektů).

Když provedeme výběrové šetření (budeme se ptát náhodně vybraných osob), dostaneme nepřesné údaje, protože lidé se bojí své datum narození sdělovat a kromě toho ti, kdo znají čas svého narození, mají spíše něco společného s astrologií než ti, kdo ho neznají, pročež by vzorek získaný výběrovým šetřením nebyl reprezentativní.

Jako jediná možnost se jeví oželet aspekty ascendentu a sebrat tak velké množství dat z matrik, že se případná zákonitost projeví i při nepřesném postavení Luny. Data by bylo nutno zjistit v matrikách sídel různých velikostí a vzorek by musel dodržet poměr zastoupení obyvatel sídel různé velikosti v populaci.

A  Konstrukce statistického testu

Chceme-li potrvrdit nějakou hypotézu (oproti nějaké alternativně), je nutno nejprve zformulovat model, určit co největší množinu možných výsledků (tzv. kritický obor), které svědčí pro hypotézu a přitom je dost malá pravděpodobnost8, že by tyto výsledky byly jen nějakou »náhodnou« fluktuací (tato pravděpodobnost se nazývá hladina testu), a pak teprve pozorovat, zda výsledek experimentu do kritického oboru padl. Pokud ano, hypotézu přijmeme.9 Pokud výsledky do kritického oboru nepadnou, neznamená to automaticky, že přijmeme alternativní hypotézu. V takovém případě jsou totiž ještě dvě možnosti. Výsledky mohou padnout do kritického oboru alternativní hypotézy (v tom případě přijímáme ji), nebo se nepotvrdí ani jedna hypotéza. Čím větši bude rozsah vzorku, tím menší bude »území nikoho« mezi kritickými obory hypotézy a alternativy, tedy i pravděpodobnost, že test dopadne »nerozhodně«.

B  Test použitý v astrologickém experimentu

B.1  Matematický model

Očíslujme jednotlivé aspekty od 1 do 50, muže od 1 do 180 a ženy od 1 do 180 tak, že manželé mají stejné číslo. Nechť pi označuje pravděpodobnost, že u sezdaného páru nastal s přesností plus mínus 8 stupňů aspekt i, qi pak pravděpodobnost, že i-tý aspekt nastal u nesezdaného páru. Zi,j,k nechť je náhodná veličina, která je rovna jedné, pokud u j-tého muže a k-té ženy ze vzorku nastal aspekt i, jinak nechť je tato veličina nulová. Pravděpodobnost pi výskytu aspektu i u manželů se odhaduje veličinou Mi = [1/180]ĺj = 1180Zi,j,j, pravděpodobnost qi výskytu téhož aspektu u ostatních pak pomocí Ui = [1/32220]ĺj = 1180ĺk = 1, k ą j180Zi,j,k

Nulová hypotéza Hi0 zní: pi = qi, alternativa Hi1 pak: pi ł qi. Za platnosti Hi0 lze předpokládat, že pozice Xi,j ve stupních prvního prvku tvořícího aspekt i u muže j a pozice Yi,k druhého prvku u ženy k jsou vesměs nezávislé, stejně rozdělené náhodné veličiny pro každé i. Veličinu Zi,j,k lze vyjádřit jako Zi,j,k = IM(Xi,j), IM je indikátor (charakteristická funkce) sjednocení intervalů

M = ě
í
î
[ -360, -352 ] Č[ -8, 8 ] Č[ 352, 360 ] v případě konjunkce
[ -188, -172 ] Č[ 172, 188 ] v případě opozice

Veličiny Zi,j,k jsou nezávislé v případě, že se různí některé dva indexy nebo index aspektu. V případě, že se liší jen jeden index (stačí ukázat pro třetí), platí cov(Xi,j - Yi,k, Xi,j - Yi,m) = var(Xi,j), kovariance Zi,j,k a Zi,l,m bude tedy obecně nenulová, ale stejná pro každé j,k,m (polohy planet jsou stejně rozdělené). Označme r = cov(Zi,j,kZi,j,m).

Označme dále si = pi(1-pi) rozptyl Zi,j,j. Za platnosti Hi0 je si = var(Zi,j,k). Rozdíl Di = Mi - Ui má za platnosti Hi0 nulovou střední hodnotu a rozptyl

var(Di) =(1/179)si-(2/32220)ri Ł (1/179)si-1/16110

(pro odhad jsme použili Schwarzovu nerovnost pro odhad absolutní hodnoty kovariance a fakt, že var
(Zi,j,k) = pi(1-pi) Ł [1/4]).

Protože Mi je součet nezávislých náhodných veličin, Ui je součet, který tvoří z větší části nezávislé náhodné veličiny, a počet sčítanců je u obou velký, můžeme obě považovat za normálně rozdělené. Jejich rozdíl v takovém případě bude mít rozdělení

Di~N(0,var(Di))     (1)

K výpočtu odhadu rozptylu použijeme konzistentní odhad parametru pi veličinou Ui10. Hypotézu Hi0 zamítneme na hladině a, pokud

Di/sqrt((1/179)Ui(1-Ui)+(1/16110)) > F-1(1- a),    (2)

kde (F-1(·) je kvantil standardního normálního rozdělení, viz [1], sqrt označuje odmocninu. Člen, kterým dělíme v rovnici 2 veličinu Di, není konzistentním odhadem její směrodatné odchylky, to však nevadí, protože je nadhodnocený, to znamená, že jsme test zpřísnili, takže jeho hladina bude nižší než požadovaná.

B.2  Citlivost testu

Za předpokladu, že by byl rozptyl var(Zi,j,k) = [16/360](1 -[16/360]) - což odpovídá pravděpodobnosti výskytu [16/360] a což není ani tak daleko od skutečných výsledků -, je citlivost testu (tj. minimální rozdíl pravděpodobnosti výskytu aspektu u manželů a u ne-manželů, který test odhalí s 95 % pravděpodobností) rovna 5,07 % (počítáno dle normální aproximace 1). Citlivost testu druhého vzorku je 4,58 %, citlivost testu třetího vzorku pak 7,44 %.

B.3  Publikované výsledky testů

žena
aspekt
muž
výskyt
180
dosažená
hladina
180
výskyt
220
dosažená
hladina
220
Luna kon. Slunce 10 % 0,0004    
asc. kon. Venuše 8,33 % 0,0055    
Luna kon. asc. 7,78 % 0,0234    
Venuše op. Luna 7,22 % 0,0618    
Luna op. Slunce 7,22 % 0,0395 6,82 % 0,0494
Luna kon. Luna 7,22 % 0,049 10,91 % 0
Mars kon. Luna 7,22 % 0,0684    
Mars kon. Mars 7,22 % 0,1307    
Slunce kon. Mars 6,67 % 0,0984    
Mars kon. asc. 6,67 % 0,0912    
Venuše op. asc. 6,11 % 0,1974 5,45 % 0,3126
Venuše kon. asc. 6,11 % 0,1321    
Slunce kon. asc. 6,11 % 0,1341    
Mars op. asc. 6,11 % 0,1652    
asc. op. Venuše 6,11 % 0,1647 6,36 % 0,1057
Luna op. Mars 5,56 % 0,3165 6,82 % 0,0831
Venuše op. Venuše 5 % 0,3487    
Venuše kon. Slunce 5 % 0,4357    
Venuše kon. Mars 5 % 0,4139 5,45 % 0,2902
Slunce op. asc. 5 % 0,4589    
Luna kon. Mars 5 % 0,4458    
asc. kon. asc. 5 % 0,4887    
Venuše op. Slunce 4,44 % 0,5419    
Venuše op. Mars 4,44 % 0,5762    
Slunce op. Venuše 4,44 % 0,5547    
Slunce op. Mars 4,44 % 0,5651 5,91 % 0,2053
Slunce kon. Luna 4,44 % 0,5592 5,45 % 0,2982
Luna op. Luna 4,44 % 0,5885    
Mar¨ kon. Venuše 4,44 % 0,5681    
Mars op. Slunce 4,44 % 0,5651    
asc. op. Slunce 4,44 % 0,4735    
asc. op. Luna 4,44 % 0,5849    
asc. kon. Luna 4,44 % 0,5834    
asc. kon. Mars 4,44 % 0,6416    
Luna kon. Venuše 3,89 % 0,6725    
Luna op. asc: 3,89 % 0,7089    
Mars op. Venuše 3,89 % 0,6979 7,73 % 0,02
Mars op. Luna 3,89 % 0,7095    
Venuše kon. Luna 3,33 % 0,7637 7,27 % 0,0241
Luna op. Venuše 3,33 % 0,8299 6,36 % 0,1614
Mars kon. Slunce 3,33 % 0,8295    
asc. op. Mars 3,33 % 0,7621 6,82 % 0,048
asc. kon. Slunce 3,33 % 0,8344    
asc. op. asc. 3,33 % 0,6995    
Venuše kon. Venuše 2,78 % 0,8792 6,36 % 0,1187
Slunce op. Luna 2,78 % 0,8893    
Slunce kon. Venuše 2,22 % 0,9342    
Mars op. Mars 1,67 % 0,9635    
Slunce op. Slunce 1,11 % 0,9859    
Slunce kon. Slunce 1,11 % 0,9858 5,45 % 0,2761

Reference

[1]
Jiří Anděl. Matematická statistika. SNTL/ALFA, Praha, 1985.
[2]
C.G.Jung. Synchronicity: An acausal connecting principle. In The Interpretation of Nature and the Psyche. Pantheon Books, New York, 1955.
[3]
M.Špůrek. Encyklopedie západní astrologie. Vodnář, Praha, 1997.

Poznámky:

1V úvahu se bere rovinný úhel, který svírají projekce postavení prvků při narození na ekliptiku - zdánlivou dráhu Slunce

2To znamená, že nepreferuje členy populace s některou hodnotou zkoumané veličiny oproti členům s jinou hodnotou.

3Pravděpodobnost objektivně neexistuje, je to jen způsob, jak popisovat nejistotu. Pokud v tomto případě statistik řekne, že pravděpodobnost zamítnutí správné hypotézy je 5 %, znamená to, že by se to stalo průměrně každý dvacátý experiment.

4Přitom z hlediska astrologie to je nasnadě, protože opozice znamená rozpor, pokud jsou v opozici stejné, nikoli komplementární planety

5Kdybychom byli statističtí puristé, tento výsledek bychom neuznali, protože nebyly tyto hypotézy vyřčeny bez znalosti dat. Pokud by však vyřčeny byly, byl by postup stejný, jako byl ve skutečnosti, výsledek tedy uznat spíše můžeme.

6Tyto dosažené hladiny jsou počítány na základě trochu jiného modelu, totiž že pi = qi = [16/360] (viz příloha B.1), ten se však od modelu použítého v experimentu při daných datech moc neliší

7Existuje prý výzkum, který zkoumal, zda Číňané trpí chorobami připisovanými znamení roku jejich narození. Údajně bylo zjištěno, že v Číně ano, ale v Americe, kde Číňané přejali tamní kulturu, nikoli.

8Pozor, pravděpodobnost je veličina, která vyplývá z modelu, nikoli ze skutečnosti

9To nemění nic na tom, že jsme se možná stali obětí fluktuace, máme však relativní jistotu (číselně vyjádřenou hladinou testu), že nikoli.

10To sice není ideální, ale jednak asi nemáme jinou možnost a jednak je to odhad z velkého vzorku


File translated from TEX by TTH, version 2.61.
On 10 Mar 2000, 12:07.